- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiZwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Polityka Prywatności


INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE JEST DR MAGDALENA CELEBAN

KONTAKT: IOD@PCPRCZWA.PL LUB W SIEDZIBIE W PIĄTKI W GODZINACH 10:30 -12:30 ______________________________________________________________________________KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 75, tel. 34/3343333, fax. 34/3343334.
2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Polaka, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanej z PFRON oraz wszelkich innych działań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej, zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych administratorowi.
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a-e RODO oraz obowiązujących przepisów prawa.
4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją wniosków oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz instrukcji kancelaryjnej.
6.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@pcprczwa.pl
9.Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest:
- obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich niepodanie uniemożliwi przyznanie dofinansowania, udzielenie wsparcia, podpisanie umowy,
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH