- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiZwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Polityka Prywatności


INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE JEST DR MAGDALENA CELEBAN

KONTAKT: IOD@PCPRCZWA.PL LUB W SIEDZIBIE W PIĄTKI W GODZINACH 10:30 -12:30 ______________________________________________________________________________KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229206, fax. 34/3229207.
2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Polaka, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanej z PFRON oraz wszelkich innych działań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej, zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych administratorowi.
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z Art. 6 ust 1 pkt a-f RODO oraz obowiązujących przepisów prawa.
4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją wniosków oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iod@pcprczwa.pl.
9.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest:
- obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie uniemożliwi przyznanie dofinansowania, udzielenie wsparcia, podpisanie umowy,
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH