- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Celem głównym projektu "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

 • nabycie umiejętności psychologicznych niezbędnych w sytuacji zatrudnienia i poszukiwania pracy,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zachowań asertywnych,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności nt. zjawiska stresu i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności ułatwiających znalezienie pracy,
 • zdobycie praktycznych umiejętności niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • zdobycie wiedzy z zakresu eliminowania stereotypów ze względu na płeć,
 • poprawa warunków materialno- bytowych poprzez przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków.

W ramach projektu z uczestnikami zostaną zawarte indywidualne programy usamodzielniania (w przypadku pełnoletnich wychowanków) oraz kontrakty socjalne - w przypadku osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników zaplanuje wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnie dobrany działania w ramach co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji: społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz zawodowej.

Instrument społeczny polega na zorganizowaniu:

 • treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowych warsztatów prowadzonych przez psychologa,
 • konsultacji indywidualnie prowadzonych przez specjalistów np. psychologa, prawnika, pedagoga,
 • sfinansowaniu części wychowankom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Instrument zawodowy polega na:

 • zorganizowaniu usług wspierających aktywizację zawodową prowadzonych przez doradcę zawodowego. Tematyka usług ma obejmować swoim zakresem zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy.Instrument edukacyjny polega na:

 • uczestnictwie w różnego rodzaju kursach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe
 • możliwości uczestnictwa w zajęciach mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych (korepetycje)


Instrument zdrowotny polega na:

 • udziale w turnusie rehabilitacyjnym - nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku.
 • udziale w turnusie rehabilitacyjnym i usprawniającym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH