- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pierwszym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie w miesiącu styczniu i lutym bieżącego roku rekrutacji uczestników do projektu. Następnym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie wywiadów środowiskowych potwierdzających kwalifikowalność uczestników do projektu. Następnie uczestnicy wraz z opiekunami usamodzielnienia przy współpracy z pracownikami socjalnymi dokonali oceny i modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia, uwzględniając zmiany wynikające z przystąpieniem do projektu.

Kolejnym etapem realizacji projektu, było spotkanie informacyjno-promujące, które odbyło się 16.04.2009 r. i omówiono sprawy związane z realizacją zaplanowanych działań.

Na spotkaniu uczestnicy projektu otrzymali również materiały promocyjne t. j. długopisy i bloki z logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Kapitału Ludzkiego, pozostałe z 2008 roku.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Każdy z uczestników projektu będzie uczestniczył w wybranych przez siebie działaniach z wykorzystaniem co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji - społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej.

1. W ramach instrumentu społecznego wychowankowie będą mogli skorzystać z:
 • treningu kompetencji i umiejętności społecznych pt. "Praca zespołowa - doskonalenie umiejętności współpracy w grupie", prowadzonych przez psychologa w formie warsztatów.
 • konsultacji ze specjalistami np. z pedagogiem, z prawnikiem
 • sfinansowania części wychowankom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w ramach tej formy pomocy planuje się zakup wychowankom zgodnie z ich potrzebami między innymi sprzęt gospodarstwa domowego, meble, artykuły niezbędne do przeprowadzenia remontu oraz pomoce naukowe.

Dotychczas przeprowadzone działania:

 1. W dniach 5, 6, 19, 20, 26, 27 września dwie 14 - osobowe grupy pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze, uczestniczyły w treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa pt. "Praca zespołowa - doskonalenie umiejętności współpracy w grupie". Zajęcia trwały trzy dni szkoleniowe po 8 godzin dydaktycznych. Łącznie trening trwał 24 godziny dydaktyczne i składał się z następujących bloków tematycznych:
  • tworzenie udanej grupy
  • grupowe podejmowanie decyzji
  • efektywność pracy zespołowej
  • negocjacje - rozwiązywanie konfliktów w grupie
Trening kompetencjiTrening kompetencji
2. Instrument zawodowy polega na zorganizowaniu usług wspierających aktywizację zawodową w formie warsztatów z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego. Istnieje możliwość korzystania z ww. usług w formie konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym.

Dotychczas przeprowadzone działania:

 1. W dniach 5, 6, 19, 20, 26, 27 września odbyły się również usługi wspierające aktywizację zawodową pt. "Wprowadzenie do świata pracy" z doradcą zawodowym. Łącznie wzięło w nich udział 30 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze. Zajęcia podobnie jak warsztaty z psychologiem trwały 24 godziny dydaktyczne i składały się z następujących bloków tematycznych:
  • analiza lokalnego rynku pracy
  • samopoznanie - autodiagnoza własnego potencjału zawodowego i predyspozycji zawodowych
  • typy i style komunikowania się
  • ogólne zasady dobrej autoprezentacji
  • autoprezentacja
  • rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak zaprezentować się pracodawcy
  • motywacja, planowanie swojej przyszłoœci zawodowej
  • stres i metody radzenia sobie ze stresem, kryzys i metody radzenia sobie w sytuacji kryzysowej
Usługi wspierające aktywizację zawodową

W ramach warsztatów odbyły się zajęcia z młodzieżą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Ich celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem urzędu, formami pomocy oferowanymi przez PUP oraz zakresem oferowanym przez kluby pracy. Spotkania zorganizowano w dwóch grupach szkoleniowych w dniach 28 i 30 września 2009 r.

3. Instrument edukacyjny polega na:

Instrument edukacyjny polega na:

 • uczestnictwie w różnego rodzaju kursach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Dotychczas przeprowadzone działania:

 1. w dniu 24 sierpnia 2009 r. rozpoczął się kurs profesjonalny masażysta dla 1 osoby. Kurs składa się z części teoretycznej (40 godzin zegarowych) i praktycznej (100 godzin zegarowych). W ramach kursu przewidziano również niezbędny podręcznik oraz pakiet startowy, w którym zawierają się: kremy do masażu ciała i twarzy, opaska biała, ręcznik frotte duży i mały, spodnie białe, koszulka polo biała. Powyższy pakiet ułatwi uczestniczce kursu doskonalenie nabytych umiejętności.
 2. Profesjonalny kurs masażysty
 3. w dniu 25 sierpnia 2009 r. rozpoczęły się kursy na prawo jazdy kat. B dla 8 osób, kat. C dla 1 osoby, kat. C+E dla 3 osób. W ramach kursów zostaną przeprowadzone zajęcia w części teoretycznej i praktycznej (w liczbie określonej dla danej kategorii). Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe w postaci książek z obowiązującymi przepisami i testami oraz płyt CD. Uczestnicy mają zapewnione w ramach kursu niezbędne badania lekarskie, opłatę za pierwszy egzamin oraz ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu.
 4. Kurs prawa jazdy kat. BKurs prawa jazdy kat. B
 5. w dniu 25 sierpnia 2009 r. rozpoczął się kurs magazyniera dla 4 osób. Kurs ten składa się z 160 godzin dydaktycznych z czego zajęć teoretycznych jest 103 godziny a praktycznych 57 godzin. W ramach kursu uczestnicy otrzymają podręczniki, materiały szkoleniowe zostaną przeprowadzone niezbędne badania lekarskie, koszty ubezpieczenia NNW. Z uwagi na fakt, iż zakres tematyczny kursu obejmuje również zdobycie uprawnień na kierowcę wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli, uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego przed Urzędem Dozoru Technicznego w Częstochowie, w celu zdobycia tych kwalifikacji zawodowych.
 6. Kurs magazynieraKurs magazyniera
 7. w dniu 4 września podpisano umowę na realizację kursów językowych, t.j. kurs języka angielskiego dla 3 osób, kurs języka niemieckiego dla 3 osób oraz kurs języka francuskiego dla 1 osoby. W dniach 10, 11 września 2009 r. przeprowadzono wstępne testy kwalifikacyjne, na podstawie których kursanci zostali przypisani na odpowiedni poziom zaawansowania znajomości języka. Uczestnicy kursu otrzymali niezbędne materiały szkoleniowe w postaci książek, płyt i materiałów uzupełniających. Kursy obejmują 100 godzin dydaktycznych. Każdy kurs zakończy się egzaminem końcowym. Po pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty zawierające poziom zaawansowania oraz uzyskaną ocenę końcową.
 8. w dniu 16 września 2009 r. rozpoczęto realizację kursu przedstawiciela handlowego dla 2 osób. Kurs składa się z 90 godzin dydaktycznych z czego 41 godzin to zajęcia teoretyczne, pozostałe 49 godzin to zajęcia praktyczne. W cenę kursu wliczone zostały koszty ubezpieczenia NNW, podręczniki, niezbędne materiały szkoleniowe oraz materiały do zajęć praktycznych.
 9. Kurs przedstawiciela handlowego
 10. w dniu 21 września 2009 r. rozpoczął się kurs stylizacji paznokci dla 6 osób. Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych z czego aż 150 godzin to zajęcia praktyczne. W ramach kursu uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, podręczniki, pakiet z kosmetykami pielęgnacyjnymi i kosmetykami zdobiącymi paznokcie przeznaczony do doskonalenia nabytych na kursie umiejętności. Kursanci posiadają także ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu.
 11. w dniu 22 września 2009 r. rozpoczął się kurs spawania II metodami – acetylenowo – tlenową i metodą MAG dla 5 osób. Kurs obejmuje aż 247 godzin dydaktycznych, z czego 31 godzin teoretycznych. Zajęcia praktyczne w przypadku metody acetylenowo – tlenowej wynoszą 96 godzin i 120 godzin w przypadku metody MAG. Kurs obejmuje badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnicy kursu otrzymają podręczniki, niezbędne materiały biurowe, materiały zużywalne do zajęć praktycznych – ubrania robocze, beret, rękawice, trzewiki. Po zakończeniu szkolenia uczestnik przystąpi do egzaminu końcowego przed Państwową Komisją Spawalniczą po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje książeczkę spawacza i świadectwo spawacza zgodne z EURO NORMĄ.
 12. W dniu 28 września 2009 r. rozpoczęły się korepetycje z języka miganego dla 1 osoby. Uczestniczka podczas zajęć pozna podstawy języka migowego oraz systemu językowo – migowego, daktylografia i ideografia (500 znaków). Korepetycje obejmują 50 godzin dydaktycznych. Po zakończeniu korepetycji uczestniczka otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo na zajęciach nauki języka miganego z podaniem zakresu tematycznego i ilości godzin.
 13. w dniu 1 października 2009 r. rozpoczął się kurs kosmetyczny dla 7 osób. Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych z czego 150 godzin to zajęcia praktyczne. W ramach kursu uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe, podręczniki, pakiet z kosmetykami pielęgnacyjnymi i kosmetykami do zajęć praktycznych. W cenę kursu wliczone zostały także koszty ubezpieczenia NNW.
  • Podpisano również umowę na realizację kursu prowadzenia działalności gospodarczej dla 6 osób, którego realizacja rozpocznie się w późniejszym terminie t. j. 1 grudnia 2009 r.
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH