- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Działania skierowane do osób niepełnosprawnych

II. Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu systemowego odbywała się w sposób naturalny, bowiem planowane działania obejmowały wszystkich uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych polegają na:

1. Przeprowadzeniu treningów umiejętności społecznych i kompetencji życiowych prowadzonych przez specjalistów tj. psycholog, informatyk, instruktor terapii zajęciowej.
Od 1 października 2008 roku odbywają się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koniecpolu treningi kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów w 5 grupach po 6 osób każda.
Treningi prowadzone są przez czterech specjalistów, z których każdy przeprowadzi 23 godziny dydaktyczne w każdej z pięciu grup, i tak:
A.   2 psychologów, z których:
• jeden prowadzi trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w postaci warsztatów    stacjonarnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. "Każdy uczy się każdego". Składający się     z IV bloków tematycznych:
- Samopoznanie
- Rozumienie sytuacji społecznych
- Doskonalenie własnych umiejętności komunikowania się
- Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
   Na zakończenie zajęć prowadzący przeprowadzi ankietę ewaluacyjną wypełnioną przez opiekuna lub    członka rodziny w porozumieniu z uczestnikiem treningu oceniającą wzrost kompetencji życiowych
   i umiejętności społecznych podnoszących stopień samodzielności życiowej oraz wyda zaświadczenia    potwierdzające odbycie przez uczestnika ww. treningu.
• drugi psycholog przeprowadzi trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w postaci    warsztatów stacjonarnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt.: "Stres w moim życiu"    składających się z pięciu bloków tematycznych:
- Stres w życiu człowieka
- Stres brat czy wróg
- Recepta na stres
- Radzenie sobie ze stresem
- Ze stresem za pan brat
   Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wypełniona przez opiekunów lub    członków rodziny w porozumieniu z uczestnikiem treningu oceniająca wzrost wiedzy i umiejętności    dotyczących radzenia sobie ze stresem oraz wydane zostaną zaświadczenia potwierdzające odbycie    przez uczestnika ww. treningu.
B.    Instruktora terapii zajęciowej który przeprowadzi trening kompetencji życiowych i umiejętności
społecznych w formie warsztatów stacjonarnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. "Relaksacja". Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wypełniona przez opiekuna lub członka rodziny w porozumieniu z uczestnikiem treningu oceniająca wzrost umiejętności relaksacji.
C.    Informatyka który przeprowadzi trening kompetencji życiowych kształcenia umiejętności posługiwania
się komputerem w formie warsztatów stacjonarnych pt: "Techniki multimedialne". Zajęcia te składać się będą z trzech bloków tematycznych:
- budowa komputera,
- programy komputerowe,
- komputer i świat.
Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wypełniona przez opiekuna lub członka rodziny w porozumieniu z uczestnikiem treningu oceniająca wzrost kompetencji życiowych zwiększających szanse podjęcia pracy i rozwoju zawodowego.
2. Świadczeniu usług wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych pt. "Rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych" prowadzonych przez trenera pracy.
Od 1 października 2008 roku obywają się również usługi wspierające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych prowadzone przez trenera pracy organizowane w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych pt. "Rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych", których zakres obejmuje zapoznanie uczestników projektu z:
- możliwością podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
- przedstawieniem metod aktywnego poszukiwania pracy,
- aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Zajęcia przeprowadzi doradca zawodowy w III częściach:
A.    I część realizowana w okresie od 01 do 31.10.2008 r. w formie:
- zajęć grupowych nt. "Poznaję świat zawodów", "Poznaj siebie", "Co to jest rynek pracy",
- konsultacji indywidualnych,
- zajęć grupowych polegających na zapoznaniu uczestników z funkcjonowaniem i sposobem załatwiania   spraw w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.
B.    II część realizowana w okresie od 01 do 30.11.2008 r. w formie:
- zajęć grupowych nt. "Metody aktywnego poszukiwania pracy", "Dokumenty aplikacyjne",
- konsultacji indywidualnych,
- zajęć grupowych polegających na zapoznaniu uczestników z funkcjonowaniem i wykonywaniem pracy na   poszczególnych stanowiskach w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
C.    III część realizowana w okresie od 01 do 31.12.2008 r. w formie:
- zajęć grupowych nt. "Rozmowa w sprawie pracy", "Początki w nowej firmie", "Badania testowe    uczestników pod kontem predyspozycji zawodowych"
- konsultacji indywidualnych,
- zajęć grupowych mających na celu zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem i wykonywaniem pracy   na poszczególnych stanowiskach w Zakładzie Pracy Chronionej.

Celem usług świadczonych przez doradcę zawodowego jest wzrost wiedzy na temat możliwości podjęcia zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz aktywizacji zawodowej. Sprawdzenie osiągnięcia celu zostanie dokonane na podstawie pisemnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej na zakończenie zajęć wypełnionej przez opiekuna lub członka rodziny w porozumieniu z uczestnikiem treningu.
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH