- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Działania skierowane do wychowanków

Pierwszy etap realizacji projektu obejmował zorganizowanie spotkań informacyjnych z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych objętych wsparciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Częstochowie w trakcie których udzielano informacji dotyczących realizacji projektu systemowego. Ponadto wypełniali ankiety mające na celu poznanie ich potrzeb w zakresie działań edukacyjnych i społecznych. Następnym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie z wychowankami wywiadów środowiskowych potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikowalności do projektu systemowego oraz dokonanie modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia.
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz ustalenia powyższych dokumentów zaplanowano realizację działań skierowanych do wychowanków polegających na:


1. Przeprowadzeniu treningu umiejętności społecznych i kompetencji życiowych w dwóch grupach w formie warsztatów wyjazdowych

Trening umiejętności społecznych i kompetencji życiowych prowadzony jest w formie zajęć warsztatowych
"Ja wśród ludzi - sztuka porozumiewania się" składających się z 5 bloków tematycznych:
I część - warsztaty integracyjne, "Sztuka komunikacji - jak porozumiewać się z ludźmi?",
II część - trening antystresowy,
III część - warsztaty umiejętności psychologicznych dla osób poszukujących pracy,
IV część - trening zachowań asertywnych,
V część - warsztaty rozwijające umiejętności z zakresu integracji emocjonalnej.

Czas trwania treningu przewidziano łącznie na 76 godzin dydaktycznych i przeprowadzono go w formie 3 wyjazdów warsztatowych.
Warsztaty dla tej grupy beneficjentów ostatecznych można było przeprowadzić jedynie w formie wyjazdowej z dwóch powodów. Pierwszy to specyficzny układ terytorialny bowiem, w skład powiatu częstochowskiego wchodzi 16 wiejskich gmin, znacznie oddalonych od siebie oraz od siedziby powiatu. Odległość od siedziby powiatu do najdalszych miejscowości wynosi do ok. 70 km. Obszar powiatu jest bardzo rozległy i wynosi 1 519,49 km2, zamieszkuje na nim 134 553 ludności. Komunikacja między miejscowościami powiatu wzajemnie, a także siedzibą powiatu jest niedostateczna, często maksymalnie kursują 2, 3 PKS-y dziennie, co znacznie utrudnia udział wychowanków w warsztatach.
Drugim istotnym powodem który uniemożliwia udział tej grupy beneficjentów ostatecznych projektu w zajęciach stacjonarnych jest fakt iż osoby te kontynuują naukę w różnych systemach tj. dziennym, zaocznym i wieczorowym. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na udział tak licznej grupy wychowanków w treningu było zorganizowanie go w formie warsztatów wyjazdowych w ustalone z wychowankami dni wolne od nauki.

Głównym celem treningu jest zdobycie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych potrzebnych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, co zostanie osiągnięte poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
•    stworzenie udanej grupy - zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i empatii,
•    zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej, niewerbalnej, asertywności,
•    nabycie umiejętności psychologicznych niezbędnych w sytuacji poszukiwania pracy,
      zwiększenie motywacji do podjęcia pracy,
•    zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących stresu i skutecznych sposobów radzenia sobie z nim,
•    ocena własnych umiejętności i kompetencji społecznych.

W warsztatach wzięło udział 24 wychowanków, a także dwie osoby zależne od wychowanków tj. 12 - letni brat oraz 2 - letni syn, w związku, z czym zgodnie z założeniami programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie na czas trwania warsztatów zapewnia opiekę nad osobami zależnymi.
Zajęcia przeprowadzone były przez 2 psychologów w 2 równoległych grupach:
A.    w dniach 28.-30.08.2008 r. w Biskupicach koło Olsztyna odbyła się I część treningu -
warsztaty integracyjne, "Sztuka komunikacji - jak porozumiewać się z ludźmi?" - 26 godzin
B.    w dniach 13-14.09.2008 r. w Biskupicach koło Olsztyna odbyła się kolejna część - trening antystresowy -
19 godzin dydaktycznych
C.    w dniach 08-11.11.2008 r. warsztaty odbyły się w Zakopanem, na których realizowano
pozostałe zagadnienia z następujących bloków tematycznych: warsztaty umiejętności psychologicznych dla osób poszukujących pracy, trening zachowań asertywnych oraz warsztaty rozwijające umiejętności
z zakresu integracji emocjonalnej - 31 godzin dydaktycznych.

Ponadto zaplanowane w ramach treningu umiejętności życiowych działania polegające na zwiedzaniu z przewodnikiem Zakopanego, wraz z wjazdem na Kasprowy Wierch, udział w kuligu i wyjście do Aquaparku miały na celu zapoznanie uczestników z różnymi formami aktywnego wypoczynku i sposobami twórczego spędzania czasu wolnego, uczestnictwem w życiu kulturalnym poprzez min. zapoznanie z historią i kulturą Zakopanego.
Realizacja powyższych działań pozwoli uczestnikom projektu na poznanie dla nich nowych wzorów funkcjonowania społecznego i wcielanie się w nieznane im do tej pory role społeczne, co z pewnością przyczyni się do osiągnięcia jednego z założonych celów szczegółowych projektu polegającego na podniesieniu umiejętności społecznych i kompetencji życiowych beneficjentów ostatecznych projektu.


2. Konsultacjach indywidualnych prowadzonych przez specjalistów tj.: doradca zawodowy, pedagog, prawnik, psycholog
W ramach rozeznanych potrzeb tej grupy uczestników projektu systemowego zorganizowano indywidualne konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin.
A.    Z doradcą zawodowym - odbywały się w okresie od 1 do 30 września 2008 r. Celem konsultacji było
poznanie słabych i mocnych strony beneficjentów oraz wskazanie kierunków poszukiwań zatrudnienia odpowiadającym określonym indywidualnym predyspozycjom. Każda konsultacja trwała dwie godziny dydaktyczne, z której sporządzono pisemną opinię. Łącznie z porady skorzystało 27 uczestników projektu. Konsultacje prowadziło 2 doradców zawodowych.
B.    Z prawnikiem - odbyły się w dniach 22 i 25 września 2008 r. Celem konsultacji była indywidualna pomoc
prawna dla 2 wychowanków. Każda konsultacja trwała 2 godziny dydaktyczne, z której sporządzono pisemną informację z przebiegu konsultacji.
C.    Z pedagogiem - odbyły się w dniach 22, 25 i 26 września 2008 r. Z tej formy poradnictwa skorzystało
5 wychowanków zgłaszających potrzeby w tym zakresie. Każda konsultacja trwała 2 godziny dydaktyczne,  z której sporządzono pisemną opinię.
D.    Z psychologiem - odbyły się 23 października 2008 r., 5 i 6 listopada 2008 r. oraz 4grudnia 2008 r. Każda
konsultacja trwa 2 godziny dydaktyczne. Polega na udzieleniu indywidualnej pomocy psychologicznej dla 3 wychowanków. Z każdego spotkania sporządza się arkusz przeprowadzonych konsultacji psychologicznych.
3. Uczestnictwie w różnego rodzaju kursach
W okresie od 3 października do 31 grudnia 2008 roku wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju kursach zawodowych.
A.    W dniu 02.10.2008 r. zaczął się kurs na operatora wózka widłowego, w którym wzięło udział 3 wychowanków.
Do zakresu kursu należy:
•  umożliwienie kursantom odbycia niezbędnych badań lekarskich,
•  przeprowadzenie kursu w części teoretycznej (30 godzin) i praktycznej (30 godzin),
•  udostępnienie kursantom niezbędnych materiałów szkoleniowych,
•  przeprowadzenie egzaminu i wydanie uczestnikom kursu certyfikatów uprawniających do wykonywania    czynności objętych kursem.

B.    W dniu 07.10.2008 r. rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B, w którym uczestniczy 16 osobowa grupa
beneficjantów ostatecznych. Kurs obejmuje:
•  umożliwienie kursantom odbycia niezbędnych badań lekarskich,
•  przeprowadzenie kursu w części teoretycznej i praktycznej - po 30 godzin, zapewniające możliwość     przystąpienia do egzaminu tj. wydanie odpowiedniego zaświadczenia,
•  udostępnienie kursantom pojazdów oznakowanych, sprawnych technicznie, posiadających wszelkie     wymagane dokumenty,
•  przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
•  zapisy kursantów i opłata za pierwszy egzamin,
•  udostępnienie niezbędnych materiałów w postaci książek z obowiązującymi przepisami i testami oraz     płyt CD.

C.    W dniu 14.10.2008 r. rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. C, dla 4 uczestników projektu. Kurs obejmuje:
•  umożliwienie kursantom odbycia niezbędnych badań lekarskich,
•  przeprowadzenie kursu w części teoretycznej - 20 godzin i praktycznej - 30 godzin, zapewniające     możliwość przystąpienia do egzaminu tj. wydanie odpowiedniego zaświadczenia,
•  udostępnienie pojazdów oznakowanych, sprawnych technicznie, posiadających wszelkie wymagane     dokumenty,
•  przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
•  zapisy kursantów i opłata za pierwszy egzamin,
•  udostępnienie kursantom niezbędnych materiałów w postaci książek z obowiązującymi przepisami i     testami oraz płyt CD,


D.    Od października 2008 roku 9 - osobowa grupa beneficjentów ostatecznych projektu systemowego uczestniczy
w kursach nauki języków obcych:
-  języka angielskiego - 8 osób (3 osoby - poziom średniozaawansowany, 5 osób na podstawowy.)
-  języka niemieckiego - 1 osoba (poziom podstawowy).
Kursy nauki języków obcych obejmują obejmują:
• przeprowadzenie wstępnych testów kwalifikacyjnych na podstawie których kursanci zostaną
   umieszczeni na odpowiednich poziomach zaawansowania (podstawowy, średni, zaawansowany),
• prowadzenie zajęć przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w ilości 32 godzin dydaktycznych,
• przeprowadzenie końcowego egzaminu,
• wystawienie uczestnikom kursu, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin, świadectw ukończenia kursu
   zawierających poziom zaawansowania oraz uzyskaną ocenę końcową,
• udostępnienie kursantom niezbędnych materiałów szkoleniowych w postaci książek i materiałów
  uzupełniających.

E.    Jeden z uczestników projektu kontynuuje naukę na studiach wyższych w Krakowie, w związku z czym weźmie
udział w kursach zorganizowanych na terenie miasta Krakowa. Kursy w których weźmie udział to:
• kurs barmański w dniach 10 - 14.11.2008 r. - 46 godzin szkoleniowych
• kurs menagera gastronomii 17 - 23.11.2008 r. - 65 godzin szkoleniowych
• kurs kelnerski 24 - 26.11.2008 r. - 25 godzin szkoleniowych
Kursy obejmują:
• Przeprowadzenie kursów przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
• Udostępnienie niezbędnych materiałów szkoleniowych,
• Wydanie zaświadczeń (certyfikatów) potwierdzających odbycie kursów.

F.     Jeden z uczestników projektu kontynuuje naukę na studiach wyższych we Wrocławiu i tym samym weźmie
udział w kursie organizowanym na terenie miasta Wrocław. W dniach 19 - 21.11.2008 r. uczestnik projektu uczestniczył w kursie kasjera złotowo - walutowego. Kurs obejmował:
• Przeprowadzenie kursu kasjera złotowo - walutowego w ilości 30 godzin szkoleniowych,
• Udostępnienie niezbędnych materiałów szkoleniowych,
• Wydanie zaświadczeń (certyfikatów) potwierdzając odbycie przez uczestnika kursu.

G.    W miesiącu listopadzie rozpoczął się kurs stylizacji paznokci, w których bierze udział 6 uczestników projektu.
Kurs obejmuje:
• przeprowadzenie kursu w części teoretycznej i praktycznej - 98 godzin tj. 14 dni roboczych po 7 godzin    zegarowych,
• udostępnienie kursantom niezbędnych materiałów szkoleniowych,
• przeprowadzenie egzaminu i wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia kursu.
4. Przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Z opracowanych w miesiącu czerwcu 2008 roku modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia wynika, iż dla 6 pełnoletnich wychowanków będących uczestnikami projektu systemowego zaplanowano przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
W ramach powyższej pomocy zakupiono wychowankom między innymi sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchenki, czajniki, żelazka, garnki itp.), meble (łóżka, szafy, biurka, krzesła itp.), artykuły niezbędne do przeprowadzenia remontu (kleje, farby, panele, wykładziny itp.) oraz pomoce naukowe (komputer).
Każdy z uczestników projektu otrzymał pomoc rzeczową o wartości 4 941 zł.
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH