- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Dobry Start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w roku 2018 przyjmowane będą od dnia 01.08.2018r. do dnia 30.11.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa, pok. 4; 5 i 10

Informacji w sprawie świadczenia można uzyskać pod nr tel: (34) 322-92-31; (34) 322-92-08; (34) 322-92-28

Świadczenie Dobry Start przysługuje:
1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
2. osobom usamodzielnianym uczącym się - raz w roku.

Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:
1. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
2. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

WAŻNE

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wysokość świadczenia Dobry Start wynosi 300 zł.

Wnioski złożone po upływie 30.11.2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia!!!

Formularz - Dobry Start.pdf

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH