- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiZwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności strony podmiotowej www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kierowanej przez siebie jednostki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/

Data publikacji strony internetowej: 2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
- Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, pliki wideo, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia grafiki i składu, opublikowane przed dniem 23.09.2008 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
- Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
- Niektóre publikacje zawierają załączniki w formacie PDF, które mogą być nie rozpoznawalne przez czytniki dla osób niedowidzących.

Na stronie podmiotowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono dnia 02.08.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie mieści się na parterze budynku przy ul. Jasnogórskiej 75, zajmując wszystkie pomieszczenia.

Do budynku prowadzi odrębne wejście główne od ul. Żwirki i Wigury usytuowane na wysokości wysokiego parteru. do którego prowadzą cztery schody oraz podjazd z kostki brukowej wyposażony w poręcze. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Podwójne drzwi wejściowe na fotokomórkę otwierają się automatycznie.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na tym samym poziomie. Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie dysponuje parkingiem przeznaczonym dla interesantów (wjazd od ul. Żwirki i Wigury). Ponadto wzdłuż ulic Jasnogórskiej oraz Żwirki i Wigury interesanci mają możliwość skorzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się jednostka zapewnia możliwość korzystania z tłumaczenia przez pracownika posługującego się polskim językiem migowym (nie będącego tłumaczem wpisanym do rejestru wojewody).

Dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony podmiotowej prosimy o kontakt
z panią Katarzyną Kuter
e-mail: k.kuter@pcprczwa.pl
tel. +48 (34) 334 33 39

W ten sposób można również składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
- sposób kontaktu oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: - https://www.rpo.gov.pl/

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH