- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Zakończenie projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu".

Ponad 90 osób uczestniczyło w dniu 19 grudnia 2017 r. w konferencji podsumowującej projekt "Drużyna Powiatu". W konferencji brali udział uczestnicy projektu, przedstawiciele 11 partnerów samorządów realizujących projekt tj. Lidera Projektu - Powiatu Częstochowskiego oraz gmin Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów m.in. wójtowie, przewodniczący rad gmin, sekretarz, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, animatorzy partnerstwa, pracownicy socjalni, przedstawiciele pracodawców - organizatorów staży dla uczestników Projektu oraz inne osoby zaangażowane w realizację projektu. Lidera Projektu reprezentowali również członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Marianna Dziura Radna Powiatu Częstochowskiego, Sekretarz Powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
W konferencji wzięli udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Uroczystość rozpoczął Starosta Częstochowski Pan Krzysztof Smela od powitania zaproszonych gości, w szczególności uczestników projektu, na rzecz których w latach 2016-2017 realizowany był projekt.

Pan Łukasz Myga Koordynator projektu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie - Partnera Wiodącego Projektu, podsumował całość realizowanych w projekcie działań, następnie głos zabrał Pan Kazimierz Słobodzian Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE, który omówił zrealizowane usługi aktywacji zawodowej w ramach projektu tj. doradztwo zawodowe dla 51 uczestników oraz staże dla 6 uczestników, które odbywały się w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Banku Żywności w Częstochowie, Klubie TORI, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Częstochowie oraz Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów w Częstochowie. W imieniu gmin realizujących Programy Aktywności Lokalnej działania partnerskie skierowane do społeczności lokalnej w pracy na rzecz rozwoju najbliższego otoczenia przybliżyły animatorki PAL z gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice i Przyrów.
Podsumowania konferencji dokonał Wicestarosta Częstochowski Pan Henryk Kasiura, który m.in. odczytał list uczestnika projektu z podziękowaniami dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, który był Partnerem Wiodącym Projektu. Spotkanie uświetnił występ artystyczny zespołu śpiewaczego "Lipowianki" z Cielętnik.

W dwuletnim projekcie partnerskim "Drużyna Powiatu" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło łącznie 355 osób, w tym 54 osoby z niepełnosprawnością. Z dniem 15 grudnia 2017 r. zakończyły się wszystkie działania skierowane do uczestników projektu. Uczestnicy zgodnie z opracowaną w chwili przystąpienia do projektu indywidualną ścieżką reintegracji, brali udział w różnego rodzaju wsparciu rozwijającym kompetencje społeczne m.in. warsztatach umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacjach psychologicznych czy Warsztatach Racjonalnej Terapii Zachowania, a następnie dostosowywali swoje kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy biorąc udział w różnego rodzaju kursach zawodowych, w tym, zdobywając uprawnienia do wykonywania określonych zawodów, m.in. 11 uczestników uprawnienia kierowcy, 10 spawacza, 12 operatora koparko-ładowarki czy 1 osoba instruktora terapii uzależnień. W sumie w ramach kursów zawodowych wydano 460 zaświadczeń o ich ukończeniu dla uczestników projektu, 5 osób odbywało korepetycje z przedmiotów: matematyka, język polski i język angielski mających za zadanie wyrównanie braków programowych, a także zrealizowano łącznie 2208 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych. W ramach projektu dla 2 uczestników zorganizowano rehabilitację leczniczą w miejscu zamieszkania.
Cztery z gmin realizujących Projekt (Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Przyrów) wspomagały ww. działania Programami Aktywności Lokalnej - formą usług, której celem było zainicjowanie i realizacja działań partnerskich społeczności lokalnej w pracy na rzecz rozwoju najbliższego otoczenia. W gminach tych funkcjonowały m.in. Kluby Mieszkańca, gdzie odbywały się spotkania przedstawicieli różnych grup lokalnej społeczności - seniorów, młodzieży, uczestników projektu i ich otoczenia. Działalność Klubów przyczyniała się do kształtowania postawy dbania o najbliższe otoczenie, poznania historii miejsca zamieszkania i zaangażowania najmłodszych pokoleń w środowisko lokalne. Prowadzono również zajęcia terapeutyczne z rodzinami uczestników Programów Aktywności Lokalnej, zorganizowano wyjazdowe treningi wydolności rodzinnej m.in. do Wrocławia, Krakowa i Wisły, organizowano warsztaty, wystawy, a w okresie letnim realizowane były liczne integracyjne działania plenerowe skierowane do społeczności lokalnej.

Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego Zakończenie projektu partnerskiego

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH