- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

„Aktywny Samorząd” - formy wsparcia osób niepełnosprawnych przewidziane w programie.

Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji II edycji Pilotażowego Programu ,,Aktywny Samorząd’’. Zmodyfikowany i przyjęty przez Zarząd PFRON dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny Samorząd’’ w 2013 r. przewiduje dofinansowanie ze środków PFRON w trzech modułach.

MODUŁ I- LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:

OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:

Osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia.

Dofinansowanie do 5.000 zł, udział własny 15 % ceny brutto.

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci:

Osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu stanowiącą powód wydania orzeczenia oraz brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Dofinansowanie do kosztów kursu i egzaminu do 1.500 zł. Dofinansowanie do kursu poza miejscowością zamieszkania (z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdami w czasie trwania kursu) do 600 zł. Udział własny 25 % kosztów uzyskania prawa jazdy.

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci:

Osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia. Osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku, która nie jest podstawą wydania orzeczenia - zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę.

Dofinansowanie:

- osoba niewidoma do – 30.000,00 zł.,

w tym: na urządzenia brajlowskie - 20.000,00 zł.,

-osoba z dysfunkcją narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia– 10.000 zł.,

- pozostali adresaci programu – do 5.000,00 zł.

Udział własny 10 % ceny brutto.

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci:

Osoby którym przyznano pomoc w ramach obszaru B - zadanie 1

- dofinansowanie osoba głuchoniewidoma –do 4.000,00 zł.,

- dla pozostałych adresatów – do 2.000,00 zł.,

Nie ma udziału własnego.

OBSZAR C- likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:

Osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione ze znacznym stopieniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Osoby powyżej wieku aktywności zawodowej, jeżeli są zatrudnione.

Dofinansowanie do 7.000 zł z możliwością zwiększenia do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach zakupu wózka dostosowanego do potrzeb zdrowotnych potwierdzonych przez powołanego eksperta. Minimalny udział własny 10 % ceny brutto.

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:

Osoby dorosłe posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

W ramach zadania nie jest wymagany wkład własny. Dofinansowanie do 2.000 zł. Nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten cel.

-Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci

Osoby w wieku aktywności zawodowej ze stopieniem niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie w zakresie:

- ręki – 9.000,00 zł.,

- przedramienia – 20.000,00 zł.,

- przedramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000,00 zł.,

- na poziomie podudzia – 14.000,00 zł.,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000,00 zł.

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym- 25.000,00 zł.

- możliwość zwiększenia kwoty w przypadku celowości zwiększenia

jakości protezy do poziomu IV dla zdolności do pracy wnioskodawcy

(wymagana opinia eksperta PFRON)

Udział własny 10 % ceny brutto.

- Zadanie 4: Pomoc lub refundacja kosztów w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – co najmniej na III poziomie jakości

- dofinansowanie do 30% kwot wymienionych w zadaniu 3,

- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON

w zakresie 3 i 4 – maksymalnie 200,00 zł.

Udział własny 10 % ceny brutto. Wymagana opinia eksperta PFRON.

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej

Osoby w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności które mają pod swoją opieką dziecko i są aktywne zawodowo.

Dofinansowanie do 200 zł miesięcznie jednak nie więcej niż 2.200 zł za cały rok za pobyt każdego dziecko w żłobku lub przedszkolu.

Wymagany udział własny do 15 % kosztów opłat.

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Kwota dofinansowania kosztów każdego półrocza wynosi:

- opłata za naukę (czesne) – 3.000,00 zł.

- opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000,00 zł.

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

a) znaczny stopień niepełnosprawności – 800,00 zł.

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności – 500,00 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce, a także w przypadku osoby niewidomej, głuchej, głuchoniewidomej, której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski.

Dofinansowanie za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być zwiększone w przypadku gdy orzeczenie wnioskodawcy zawiera dwa lub trzy symbole w zakresie przyczyny niepełnosprawności.

Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających studia lub naukę w szkole policealnej, dofinansowanie opłaty za naukę przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia obejmuje wydatki dotyczące :

a) zakwaterowania – nauki poza miejscem zamieszkania,

b) dojazdów,

c) dostępu do Internetu,

d) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,

e) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

f) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,

g) wkładu własnego, wymaganego zasadami programów Unii Europejskiej.

MODUŁ III – SZKOLENIE KADR SAMORZĄDÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Realizacja Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu, będą rozpatrywane i realizowane przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 21, 22)

ul. Jana III Sobieskiego 9

42-200 Częstochowa

tel. (034) 32 29 205

Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej

www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/ w zakładce Aktualności > ,,Aktywny Samorząd’’ Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2013 roku.

Dodatkowe informacje w sprawie programu aktywny samorząd można uzyskać na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl

Na potrzeby wdrażanego programu została również utworzona odrębna skrzynka pocztowa (as@pfron.org.pl), gdzie osoby niepełnosprawne mogą kierować korespondencję, dotyczącą programu.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej poniżej.
"Wniosek dla osoby pełnoletniej"
"Wniosek dla podopiecznego"
"Wkładka do obszaru A Zadanie 1"
"Wkładka do obszaru A Zadanie 2" "Oświadczenie o dochodach "
"Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych"
"Wkładka do obszaru A Zadanie nr 1 i nr 2"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 1"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 2"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 3"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 4"
"Wkładka do obszaru D"
"Wkładka do Moduł II"
"Zaświadczenie lekarskie B1 C1 C3 C4"
"Zaświadczenie lekarskie B1"
"Zaświadczenie - uczelnia"
"Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków, w tym wyliczania wysokoœci dofinansowania w Module II"

marzec 2013 rok

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH