konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie

 

Wymagane kwalifikacje:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać następujące wymogi, w tym co najmniej wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295
z późń. zm.):

1)    posiadać wykształcenie wyższe;

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika w podmiocie leczniczym;

3)    posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)    nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

6)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę również posiadanie przez kandydatów wykształcenia medycznego w zakresie: medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Urzędzie Gminy Janów, przy ul. Częstochowskiej 1 w Janowie lub listownie na adres Urzędu Gminy Janów:ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów

w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Janów).Więcej informacji na stronie:


https://www.janow.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-pod-nazwa-zespol-osrodkow-zdrowia-gminy-janow-w-janowie

 

                                                                                             Wójt Gminy Janów

                                                         mgr Edward Moskalik