Nowa jakość dialogu społecznego

W lutym dobiegły końca procedury prawne i powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Częstochowie.

Przewodniczącym został Gwidon Jelonek, wiceprzewodniczącym Konrad Flis (Stowarzyszenie Alterno), a sekretarzem Adam Morzyk. W skład rady weszli również: Danuta Tomza, Elżbieta Łągiewka, (przedstawicielki Rady Powiatu Częstochowskiego), Mirosław Ślęzak (Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego), Katarzyna Płaska (Stowarzyszenie Przyszłość jest w nas) i Robert Kępa (Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego).


Do zadań powiatowej i gminnej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

- opiniowanie projektów strategii powiatu,

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,

-  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,

- wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Powyższe zadania mogą być rozszerzane. Powinny one jednak utrzymywać się w sferze konsultacji i opiniowania – zgodnie z charakterem rady.  Rady powiatowe określają sposób realizacji swoich zadań w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Rady powiatowa ma 14 dni na zaopiniowanie projektu programu współpracy, projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy oraz innych dokumentów związanych z trzecim sektorem i działalnością pożytku publicznego.