Nabór kandydatów do prowadzenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie  ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2024.


Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc realizowany będzie  w 2024 r. zgodnie z:

1. Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.).

2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. z 2023 r. poz. 1163).

3.   Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030.

4. Wytycznymi dotyczącymi opracowania programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób  stosujących przemoc domową  w województwie śląskim.


Miejsce realizacji zleconych czynności: wskazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Zakres zadań:

- sporządzenie diagnozy wstępnej sytuacji osoby stosującej przemoc,

- zawarcie kontraktu z uczestnikami programu,

- prowadzenie stosownej dokumentacji,

- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w systemie zamkniętym - spotkania indywidualne i spotkania grupowe z grupą rozpoczynającą zajęcia liczącą minimum 10 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa (dopuszczalna jest mniejsza liczba uczestników, jeżeli gwarantuje ona realizację Programu),

- przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z każdym uczestnikiem przed rozpoczęciem procesu grupowego,

- przeprowadzenie 60 godzin zegarowych (10 spotkań po sześć godzin) zajęć grupowych z przerwami nie dłuższymi niż tydzień,

- prowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych oraz opracowanie raportu z ewaluacji,

- opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu.


Wymagania formalne: Kandydaci muszą spełniać wymagania i posiadać kwalifikacje zgodne z  § 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. z 2023 r. poz. 1163). 

Wobec powyższego oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne:

1. posiadające wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

2. posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku:

- psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

- innym, uzupełnionymi studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji lub

3.  będące terapeutami lub psychoterapeutami,

4.   posiadające udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,

5.  posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.


Kandydat powinien złożyć:

- CV z opisem uzyskanego wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego,

- ofertę cenową zawierającą koszt zł brutto za 1h prowadzenia zajęć grupowych oraz 1h konsultacji indywidualnych,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w domowej,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

- projekt programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.


Sposób i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą lub  dostarczyć osobiście  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul. Jasnogórska 75, 42 – 217 Częstochowa z dopiskiem - Prowadzenie „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc  domową”. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w terminie do dnia 31.03.2024 r. do godz. 12.00. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami. Złożonych dokumentów nie zwracamy. 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.