Nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu częstochowskiego.

Starosta Częstochowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu częstochowskiego. 


W skład komisji konkursowej nie  mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 10 marca 2021 r.  pod adres Starostwa Powiatowego w Częstochowie 42- 217  Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego9 ( drogą pocztową lub bezpośrednio w  pok. 3 - Starostwa Powiatowego w Częstochowie ( parter). 

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje. 

W przypadku zgłoszenia  się więcej niż dwóch kandydatów , wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Częstochowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.