Konsultacje projektu uchwały Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026

Starosta Częstochowski zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026


Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą Nr XLIV/349/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględnione będą przy podejmowaniu uchwały, ale nie będą wiążące dla Rady Powiatu.

Termin zgłaszania uwag i opinii wyznacza się od 21 marca 2024 r. do 4 kwietnia 2024 r.

Uwagi proszę kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul. Jasnogórska 75, 42-200 Częstochowa, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprczwa.pl


Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.