Konsultacje projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027”


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Zarząd Powiatu Częstochowskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027”


Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można składać w terminie od 3.11.2020r. do  24 .11.2020 r. z wykorzystaniem formularza opinii dostępnego na ww. stronie internetowej Starostwa lub w dowolnej formie pisemnej i po wypełnieniu należy przesłać:

– na adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres odpady@czestochowa.powiat.pl  bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Częstochowskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.