II Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

27 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się II posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z udziałem Henryka Kasiury  - Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Katarzyny Buchajczuk – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Małgorzaty Krasoń - Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Kożuch - Kierownika sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ewy Gajowczyk - Siedleckiej Inspektora. 

W trakcie posiedzenia Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego wręczył powołania nieobecnym wcześniej:

1. Edycie Wierzbińskiej – Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, radnej Powiatu Częstochowskiego

2. Halinie Kowalczyk - Zastępcy Prezesa Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie.

Dokonano wyboru Prezydium Rady której skład kształtuje się następująco :

1. Adam Jaruga -  Przewodniczący Rady,

2. Halina Kowalczyk - Wiceprzewodniczący Rady,

3. Edyta Wierzbińska - Sekretarz Rady,

4. Irena Pluta - Członek Rady,

5. Waldemar Trószyński - Członek Rady.

W dalszej części spotkania przedstawiono zebranym poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i porównano wysokość środków przeznaczonych na te zadania w roku ubiegłym z tymi, które otrzymano na rok 2019 r. Omówiono trudności wynikające z realizacji zadań PFRON, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel i przyjmowanymi dodatkowymi kryteriami i ograniczeniami kwot dofinansowań na poszczególne zadania.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Powiat Częstochowski otrzymał dodatkowe środki finansowe PFRON w wysokości 92 030 zł. Z tego o 9 000 zł. zwiększono dofinansowanie na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu a pozostałą kwotę przeznaczono na realizację  dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czyli na zadanie  które  od dnia 27.08.2019 r. nie było realizowane z powodu braku środków.