Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego w kontekście walki z koronawirusem krok po kroku

Poniżej przedstawiamy działania jakie podjął Wydział Zarządzania Kryzysowego od początku marca do chwili obecnej.


1. Dokonanie przeglądu wytypowanych obiektów kwarantannowych na terenie powiatu częstochowskiego:

- przegląd przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie obiektu hotelowego Kmicic w Złotym Potoku. 

- przegląd przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod kątem ewentualnego wykorzystania internatu Zespołu Szkół 

w Złotym Potoku. Z przeglądu sporządzono stosowną notatkę i przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Z dyrektorem Zespołu Szkół w Złotym Potoku dokonano wyceny dobowego utrzymania obiektu oraz określono  czas na dostosowanie go na potrzeby kwarantanny.

2. Przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie określono zasady udzielania wsparcia psychologicznego dla osób pozostających w kwarantannie domowej.

3. Monitoring sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu częstochowskiego.

4. Codzienne raportowanie Zarządowi Powiatu Częstochowskiego na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu częstochowskiego.

5. Prowadzenie analizy potrzeb w zakresie zabezpieczenia w środki ochrony osobistej. Wystąpiono do Zarządu Powiatu Częstochowskiego za pośrednictwem Wydziału Finansowego z wnioskiem o uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z wykorzystaniem jej na zakup środków ochronnych.

6. Przekazano do wszystkich gmin powiatu częstochowskiego Polecenie Nr 8 Wojewody Śląskiego w sprawie zamknięcia żłobków i klubów malucha.

7. Przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Polecenie Nr 19 i 20 Wojewody Śląskiego w sprawie zapewnienia pomocy osobom starszym wsparcia oraz w sprawie zasad dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa.

8. Przystąpiono do realizacji Polecenia Nr 25 Wojewody Śląskiego w sprawie przygotowania do uruchomienia miejsc kwarantanny (14.03. sobota). Wytypowano dodatkowy obiekt do kwarantanny tj. Pałac Nieznanice. W dniu 15.03. (niedziela) odbyło się spotkanie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Częstochowie, podczas którego omówiono aktualną sytuację na terenie powiatu częstochowskiego. Dodatkowo ustalono, iż wskazane wcześniej miejsca kwarantannowe, nie do końca spełniają wymogi stawiane takim obiektom. W związku z powyższym podjęto decyzję o dokonaniu wizji lokalnej w Pałacu Nieznanice. 

9. Przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Polecenie Nr 27 Wojewody Śląskiego w sprawie zapewnienia pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym.

10. Realizacja pisma Wojewody Śląskiego w sprawie przygotowania do uruchomienia miejsc kwarantannowych:

- dokonano analizy „Instrukcji bazowej dla obiektów kwarantannowych” nowego załącznika do Wojewódzkiego Planu Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii”,

- wystąpiono do radcy prawnego o opinię w sprawie finansowania ewentualnego uruchomienia miejsc kwarantannowych, transportu osób do tych miejsc, zapewnienia środków ochrony osobistej dla pracującego tam personelu oraz wyznaczania kierownika obiektu.

- wysłano zapytanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie wyjaśnienie niejasności zawartych w Instrukcji.

11. Wstępnie rozpoznano zasady i możliwości transportu osób do miejsc kwarantannowych, dokonano analizy cenowej transportu.

12. Przystąpiono do realizacji zadania  w zakresie przygotowania umowy z właścicielem  obiektu z przeznaczeniem na miejsca kwarantannowe:

- określono koszt  pobytu za dobę jednej osoby,

- ustalono kierownika obiektu, jego zadania i obowiązki,

- przeprowadzono konsultacje z radcą prawnym w zakresie powołania kierownika obiektu, określenia stron umowy i zasad  jej  finansowania,

- przeprowadzono konsultację z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach A. Szczeponkiem w celu uszczegółowienia zasad realizacji zadania, przygotowano projekt umowy.

13. Wykonano i przesłano zestawienie wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji pisma Związku Powiatów Polskich dotyczącego kosztów poniesionych na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii. 

14. Przekazano do wszystkich gmin powiatu częstochowskiego Polecenie Nr 40 i 41 Wojewody Śląskiego w sprawie zawieszenia działalności żłobków, klubów dziecięcych;

15. Przeprowadzono analizę na temat rozbieżności występujących na listach osób będących  w kwarantannie i udzielono odpowiedzi stosownym podmiotom.

16. Na podstawie pisma Wojewody Śląskiego dokonano oględzin wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie i właścicielem obiektu Ośrodka Doradztwa Rolniczego tzw. Rybaczówka w Złotym Potoku.  

17. Przygotowano i wydano dla jednostek organizacyjnych powiatu zapotrzebowane środki ochronny indywidualnej.

18. Przystąpiono do realizacji prośby Wojewody Śląskiego o utworzenie zespołów do pobierania wymazów od osób będących w kwarantannie podejrzanych o zakażenie Covid-19:

- dokonano konsultacji z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Częstochowie i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłobucku, na jakim etapie zostały wdrożone procedury mające na celu pobierania wymazów w warunkach domowych wśród mieszkańców powiatu częstochowskiego,

- przeprowadzono konsultacje z ościennymi powiatami, o warunkach realizacji tego zadania,

- dokonano analizy finansowej,

- przeprowadzono konsultacje z radcą prawnym urzędu w sprawie zasad  finansowania oraz realizacji zadania z zakresu administracji rządowej i specjalnej przez samorząd,

- wystąpiono z zapytaniem do 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej na temat możliwości realizacji zadania,

- przygotowano wniosek o wydzielenie zespołu do pobierania wymazów z 13 Śląskiej Brygady WOT ,

- dokonano uzgodnień z Wydziałem Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, w zakresie przeszkolenia, wydawania zleceń do wymazów i wyposażenia zespołu wyjazdowego,

- dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia dla zespołu (strzykawki, igły, płyn fizjologiczny, lodówki, środki ochrony indywidualnej  itp.),

- poinformowano Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie w Częstochowie o podjętej współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej i przygotowaniu do działania mobilnego zespołu do pobierania wymazów, 

- bieżące monitorowanie prac mobilnego zespołu  przez Wydział, 

19. Przygotowano wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o umiejscowienie na terenie subregionu północnego laboratorium do badania testów na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;

20. Wystąpiono do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z wnioskiem o wsparcie Domów Pomocy Społecznej (Blachownia, Lelów, Turów) w środki ochrony indywidualnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a domy pomocy społecznej otrzymały, każdy po 1000 jednorazowych maseczek oraz płyny i żele do dezynfekcji.

21. Monitoring sytuacji epidemiologicznej w domach pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników tych obiektów.

22. Uruchomiono „wymazobus” we współpracy z 13 Śląską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w województwie śląskim.

23. W ramach bezpieczeństwa oraz dbałości o zdrowie i życie mieszkańców powiatu częstochowskiego przygotowano stosowny apel Starosty Częstochowskiego, który przekazywany jest dwa razy dziennie  (godz. 10.00 i 17.00) przez 11 elektronicznych syren na terenie powiatu częstochowskiego.