Debata- RAPORT O STANIE POWIATU

INFORMACJA W SPRAWIE DEBATY NA TEMAT RAPORTU O STANIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO.

Art.30a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2022 r. poz.1526) nałożył na Zarząd Powiatu obowiązek corocznego przedstawienia  do dnia 31 maja raportu o stanie powiatu. Art. 30a ust.3 mówi, że Rada Powiatu rozpatruje raport o stanie powiatu podczas sesji na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności i przeprowadza się nad nim debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabrać głos radni powiatowi, a także mieszkańcy powiatu częstochowskiego. Aby mieszkaniec mógł wziąć udział w debacie musi złożyć odpowiednie zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu. Zgłoszenie powinno zawierać   imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie powinno być poparte 300 podpisami mieszkańców powiatu. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Zgodnie z art.30 ust.8 ustawy o samorządzie powiatowym podczas debaty mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Liczba osób, które przewodniczący dopuszcza do głosu wynosi 15.Wszelkie informacje oraz niezbędne dane znajdują się w załącznikach poniżej.