Powrót

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej


Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Anna Borowiecka

pokój 17
tel. 34 32 29 145
e-mail ab@czestochowa.powiat.pl
Wydział prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.


I. Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z:

1) sprawowaniem kontroli w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

2) sprawowaniem nadzoru w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,

3) sprawowaniem nadzoru i kontroli:

a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) kontrolowaniem posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,

5) opiniowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

6) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

7) zatwierdzaniem planów zagospodarowania terenu oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno - budowlanych projektów,

8) zatwierdzaniem pod względem urbanistyczno - architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych, a wpływających na wygląd obiektów budowlanych,

9) przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,

10) wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane,

11) przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora,

12) orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,

13) wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,

14) przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego,

15) poświadczaniem oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,

16) wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,

17) wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,

18) prowadzeniem spraw w zakresie dróg publicznych z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, polegających na:

a) nadzorze nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych,
b) badaniu zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi,

19) współpracą z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.


II. Nieodpłatne przekazywanie bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:

1) pozwoleniu na budowę,

2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

3. Zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego wykazanych w ust. 1 pkt 1 – 19 dla gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów realizuje Oddział Zamiejscowy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.


Odwiedzono: 1023 razy
Czytano: 8263 razy
Dodane przez: Administrator
Dodane: 8 Lipca 2011, zmienione: 1 Kwietnia 2015
 

Wydarzenia
Akademia e-Marketingu ClearSense
 • Akademia e-Marketingu ClearSense
 • 21 kwietnia w Częstochowie odbędzie się Akademia e-Marketingu ClearSense.  Konferencja skierowana jest do właścicieli oraz...
"Najpiękniejsza Palma Wielkanocna"
 • "Najpiękniejsza Palma...
 • W oczekiwaniu na święta wielkanocne po raz VI Zespół Szkół we Wrzosowej  przeprowadził konkurs na „Najpiękniejszą Palmę...
Po V sesji Rady Powiatu
 • Po V sesji Rady Powiatu
 • Zmianę statutu powiatu częstochowskiego i zmianę statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaakceptowali radni podczas dzisiejszej (26 marca)...
Przygotowania do święta plonów
 • Przygotowania do święta plonów
 • Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych, które  odbędą się w drugą  niedzielę września (08.09.2013), będzie gmina Dąbrowa...
2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda
Nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
V Konkurs Fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej”
Konkurs Nasza Jura
 • Konkurs Nasza Jura
 • Galeria Sztuki Arche ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży p.t. NASZA JURA, organizowany p od patronatem Wójta...
XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl