Powrót

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


USTAWA Z 1989 R. PRAWO O STOWARZYSZENIACH
Ważne zmiany obowiązujące od 20 maja 2016 r .                         
 
W dniu 25 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
Uchwalona ustawa wyszła naprzeciw zgłaszanym od lat przez organizacje pozarządowe postulatom zmian prawnych ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie osób prawnych jakimi są stowarzyszenia.
Do najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy:

·        przyznanie stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej (art. 1 ust. 2);

·        przesądzenie możliwość zatrudniania (art. 2 ust. 3) i wynagradzania członków zarządu stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji (dodano art. 10 ust.1 pkt 5a). Wynagradzanie członków zarządu będzie możliwe, tylko wówczas kiedy statut stowarzyszenia wyraźnie taką możliwość będzie przewidywał;

·        zredukowanie minimalnej liczby członków założycieli stowarzyszenia z 15 do 7 członków. Zmiana ta ułatwi proces tworzenia nowych stowarzyszeń oraz, co istotne, ułatwi funkcjonowanie już istniejących (art. 9);

·        wprowadzenie wymogu określenia w statucie warunków jakie muszą być spełnione aby terenowa jednostka organizacyjna mogła uzyskać osobowość prawną, jeżeli taką możliwość przewiduje statut (dodano art. 10a);

·        składanie wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS przez Zarząd, wybrany na walnym zebraniu założycielskim a nie przez komitet założycielski (art. 12);

·        uchylenie zapisu o 3 miesięcznym terminie rozpoznania wniosku o rejestrację stowarzyszenia przez sąd rejestrowy oraz zniesienie obowiązku opiniowania statutu stowarzyszenia przez organ nadzoru (art. 13 uchylony);

·        doprecyzowanie, że za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie dokonane przed jego wpisem do KRS, członkowie zarządu odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie (art. 17 ust. 2);

·        zwolnienie z opłat sądowych postępowania w sprawach o wpis do KRS /było 250 zł/ lub zmianę wpisu /było 150 zł/ (art. 17 ust. 3);

·        przyznanie stowarzyszeniom zwykłym zdolność prawnej, jednocześnie określając zakres odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania oraz warunki ich zaciągania (dodano w art. 40 ust. 1a-1c);

·        wprowadzenie ewidencje stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez organ nadzoru [starostę/prezydenta właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia] (dodano art. 40a).

·        rozszerzenie możliwości  finansowania swojej działalności przez stowarzyszenia zwykłe oprócz składek członkowskich również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, a także będą mogły na ogólnych zasadach uzyskiwać dotacje oraz prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego (art. 42 ust. 2, 3);

 

Ponadto:

  art. 8 ustawy zmieniającej, daje stowarzyszeniom 24 miesiące (od 20 maja 2016 r.) na niezbędne dostosowanie statutów do nowych zapisów.

   art. 10 ustawy zmieniającej daje również 24 miesiące stowarzyszeniom zwykłym na uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez organ nadzoru. BRAK WPISU SKUTKUJE ROZWIĄZANIEM STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Z MOCY PRAWA.
Poza zmianami dotyczącymi Prawa o stowarzyszeniach, znowelizowane zostały również ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa o szkolnictwie wyższym i Kodeksu wyborczego. Są to głównie konsekwencje wprowadzonych zmian.
                                                                                                                                 TK.
 
 
Więcej informacji w poradniku organizacji pozarządowych     
http://poradnik.ngo.pl/
 
 Odwiedzono: 1023 razy
Tagi:
Czytano: 3465 razy
Dodane przez: Administrator
Dodane: 8 Lipca 2011, zmienione: 27 Maja 2016
 

Wydarzenia
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka w Lelowie
Bieg Rodzinny w Kruszynie
 • Bieg Rodzinny w Kruszynie
 • Zapraszamy 5 czerwca 2016r. o godzinie 14 30 na boisko Orlik przy ulicy Pocztowej 2 w Kruszynie. Szczegóły na plakacie.
Konferencja „Ekologiczna Zagroda 2016”
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Nazwij najwyższą górę gminy Mstów!
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r
KONKURS FOTOGRAFICZNY
 • KONKURS FOTOGRAFICZNY
 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”, nad którym patronat...

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl